NLF / Forbund / Den gamle PFLY-ordningen forlenges til 19. juni 2020 – ny ordning er på vei
Torkell

Den gamle PFLY-ordningen forlenges til 19. juni 2020 – ny ordning er på vei

Muligheten til å benytte de fleste Avinor-lufthavnene utenom åpningstid gjennom PFLY-avtalen er nå forlenget til 19. juni 2020. Før den tid vil en ny PFLY-ordning bli lansert. 

Dette innebærer at alle som har PFLY-kort med utløp i 2019 kan benytte kortet på samme vilkår som i fjor fram til 19. juni 2020. Merk at det fra 19. juni vil komme en ny ordning som avløser ordningen som beskrives nedenfor. 

For flygere som ikke innehar PFLY-kort med utløp i 2019 og som har behov for adgang forut for 19. juni, kontakt post@nlf.no for nærmere informasjon. 

NLF minner om vilkårene for bruk av PFLY-kort med utløp i 2019 som Avinor publiserte i fjor: 

Hvem ordningen omfatter

Alle innehavere av gyldig flysertifikat (LAPL/PPL eller høyere nivå), eller flyvebevis for mikrofly samt attestert kunnskapsbevis utgitt av Norges Luftsportforbund for gjennomført tilleggsopplæring for PFLY-tillatelse.

Hvilke lufthavner ordningen omfatter

PFLY er en autorisasjon for tilgang til flyside utenfor kunngjort åpningstid ved noen av Avinors lufthavner. Følgende lufthavner omfattes av ordningen:

ENAL ENCN ENAT ENEV ENBL ENFG ENBN ENFL ENBS ENHD ENBV ENHF

ENHK ENML ENRM ENSK ENHV ENMS ENRO ENSR ENKB ENNA ENRS ENSS ENKR ENNM ENSD ENST ENLK ENOV ENSH ENTC ENMH ENRA ENSG ENVD

Hvilke lufthavner ordningen ikke omfatter
Avtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret: ENBO, ENAN, ENDU Avtalen gjelder ikke for ENSB, ENVR, ENGM, ENBR, ENZV, ENVA

Tidsrom

Ordningen er begrenset til VFR i dagslys, utenfor publisert åpningstid i tidsrommet 07:00 – 23:00 lokal tid. VFR natt og IFR er ikke tillatt.

Ansvar

Fartøysjefen har det hele og fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenfor åpningstiden Flyplassene er ubemannet utenfor publisert åpningstid, og fartøysjef bærer alt ansvar for at flygningen foregår på en betryggende måte, jfr. BSL D 1-2 § 4-1. Fartøysjef er ansvarlig for å kontrollere eventuelle særskilte retningslinjer for den enkelte flyplass, REF AD 2 ENxx. Fartøysjefen er ansvarlig for at reiseplan blir sendt, jfr. BSL F 1-1 kapittel II § 2-19.

Luftfartøyets begrensninger

Luftfartøy med maksimal avgangsvekt (MTOM) 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter.

Flygingens art

Ordningen omfatter kun private, ikke-ervervsmessige og ikke-kommersielle flygninger/operasjoner.

Service/tilbud

Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt, så Avinor ikke har noen tilbud til denne trafikken i form av f.eks. fuelling og de-iceing.

Avgifter

Det finnes ingen servicetilbud utenfor åpningstiden, så bruken belastes ikke med luftfartsavgifter.

Regler for pilot:

 • Flygeren skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone.

 • Flygeren skal sende blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken

 • Flygeren skal bruke radio til å sende blindt også når banen entres og ved avgang

 • Blindsendingen skal foregå på TWR frekvens

 • Flygeren er pliktig til å forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte, for

  eksempel ved å gjennomføre en overflyging før landing

 • Flygeren skal fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres, og vise hensyn og

  respekt for flyplassen og naboene.

 • Flygeren skal vise hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.

 • Flygeren skal være observant, ha øynene på utsiden av flyet og utvise godt flygerskjønn!

 • Flygeren skal unngå landing og avgang tett opp til lufthavnas åpnings- eller stengetid

 • Flygeren skal lukke Flyveplanen når flyvningen er over, for å unngå unødvendig merarbeid på

  kontrollsentralene.

 • Flygeren skal bidra til at ordningen øker sikkerheten

 • Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd

  Ved sin kvittering nedenfor bekrefter mottakeren at han/hun er kjent med de publiserte begrensingene som gjelder for denne ordningen, samt de spesielle forholdsregler som fremgår av www.avinor.no og dette dokumentet. Videre bekrefter mottakeren at han/hun er kjent med reglene for ferdsel på flyside og har fremlagt enten

  • gyldig flysertifikat LAPL/PPL eller høyere nivå, eller

  • flygebevis for mikrofly samt attestert kunnskapsbevis utgitt av Norges Luftsportforbund for

   gjennomført tilleggsopplæring for PFLY-tillatelse

   Denne kvitteringen bekrefter at Avinor og mottakeren har inngått en generell avtale om bruk av lufthavnene utenfor åpningstid i henhold til BSL D 1-2 punkt 4-2.