NLF / Forbund / Harald Krogs Minnefond og Norges Luftsportforbund med program for flysikkerhetsledelse
Jon Gunnar Wold

Harald Krogs Minnefond og Norges Luftsportforbund med program for flysikkerhetsledelse

Harald Krogs Minnefond (HKM) og Norges Luftsportforbund (NLF) inngikk tidligere i år en samarbeidsavtale som innebærer en strategisk og langsiktig innsats for å bedre flysikkerheten innen allmennflyging. I forlengelsen av dette, etablerer partene nå et program for flysikkerhetsledelse, der en sentral komponent er innføring av rapporteringssystemet OBSREG.

Konkret handler programmet om å iverksette tiltak over en fem-årsperiode som bidrar til en mer systematisk jobbing med risikovurdering og flysikkerhet i NLFs klubber. Hensikten er å «hjelpe klubbene til å hjelpe seg selv» gjennom å tilby dem verktøy og prosesser for å kunne jobbe målrettet for å bedre flysikkerheten. Samtidig vil det igangsettes delprosjekter som er rettet direkte mot flygerne.

Arbeidet vil i stor grad dreie seg om tiltak som kan lede til holdningsendringer. Særlig viktig vil det være å dyrke en åpen rapporteringskultur, der det skal være like selvfølgelig å formidle egne erfaringer som å logge en flyvning etter landing. For å bidra til dette, vil NLFs observasjonsregistreringssystem (OBSREG) som allerede er tatt i bruk av fallskjermhoppere og motorflyskoler under forkortelsen «ORS» utvides til å omfatte hele motorflysegmentet og etter hvert seilflyseksjonen og sportsflyseksjonen. OBSREG er et lavterskeltilbud, hvor flygerne kan dele erfaringer av både positiv og negativ karakter.

OBSREG-rapportene behandles av en egen uavhengig instans i NLF innen 72 timer, og alle som registrerer observasjoner vil få en faglig tilbakemelding fra den uavhengige OBSREG-koordinatoren eller andre fagpersoner som kan bidra med utfyllende flysikkerhetsinformasjon.

Mens motorflygere og fallskjermhoppere allerede har tilgang til systemet, vil seilflygerne senest ta verktøyet i bruk 8. april 2021. Sportsflygerne er ventet å komme «om bord» innen få måneder.

– OBSREG vil gi et godt informasjonsgrunnlag

– OBSREG er et godt prosjekt inn under programmet for flysikkerhetsledelse, fordi det vil bidra med et viktig informasjonsgrunnlag for hvilke flysikkerhetsområder som det til enhver tid kan satses på, sier Tom Røren, som er styresekretær i Harald Krogs Minnefond.

– Det ligger imidlertid en stor kommunikasjonsjobb i å lansere systemet og få flygerne til å benytte det. Samtidig er det viktig å få resultatene ut, slik at det bidrar til læring og erfaringsoverføring, fortsetter Røren.

En større informasjonskampanje om OBSREG er planlagt høsten 2020.

Programmet for flysikkerhetsledelse vil også inneholde en rekke andre tiltak, der alt fra fagseminarer til utprøving av ny teknologi vil stå sentralt. Til høsten vil det også gjennomføres en «nullpunktsundersøkelse» for å belyse hva som er flysikkerhetssituasjonen rundt i klubbene i dag.

– Vi er veldig glad for dette samarbeidet med Harald Krogs Minnefond, da vi tror det vil kunne bidra vesentlig til å heve sikkerheten. Uten de ressursene fondet nå stiller til rådighet ville vi vanskelig kunne oppnå det samme, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i NLF.