NLF / Forbund / NLF vil åpne for skoleflyging og stiller flere spørsmål ved VFR-forbudet
Anonymous

NLF vil åpne for skoleflyging og stiller flere spørsmål ved VFR-forbudet

Generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF stiller flere spørsmål ved VFR-forbudet. Foto: Adam Stirling

Tirsdag før påske uttalte regjeringen at viruset er under kontroll. Onsdag har NLF sendt tre ulike brev til myndighetene. – Vi vil ikke akseptere at medlemmene rammes av unødvendige restriksjoner, sier generalsekretær John Eirik Laupsa.

Det er ingen endring i nåværende føringer eller regler fra myndighetene. Medlemmene kan tidligst forvente nye regler over påske. Det betyr at det fortsatt er NLFs koronaguide 2.0 som gjelder for allmennflyging og utøvelse av annen luftsport.

– NLF er opptatt av å legge til rette for størst mulig grad av aktivitetsutøvelse, samtidig som vi bidrar til at den samme aktivitetsutøvelsen er i tråd med helsemyndighetenes regelverk og øvrige råd, sier Laupsa.

Tirsdag 7. april fremgikk det at regjeringen nå mener det er økt kontroll med viruset, og at samfunnet derfor skal åpnes gradvis og kontrollert. I kjølvannet av dette har NLF sendt tre brev til myndighetene. Du finner alle tre som vedlegg til denne nettsaken.

 

NLF i brev 1: Vil myndighetene åpne for skoleflyging etter påske? Hvilken standard for smittevern skal gjelde?

Det første brevet er rettet til Samferdselsdepartementet. I brevet anmoder NLF departementet om å klargjøre hvilken standard for smittevern som skal gjelde for gjennomføring av skoleflyging med luftfartøy. Med dagens regler kan flyging med flere enn én person om bord bare skje med medlemmer i samme husstand – altså er skoleflyging i praksis ikke tillatt.

– Nå skal frisører, hudpleiere og andre gå sammen med myndighetene om å utvikle bransjestandarder som gjør at de kan gjenåpne. Med gjenåpning av den type virksomheter, er det også naturlig at det åpnes for skoleflyging. Men det er viktig at det utvikles smittevernskrav som sikrer en forsvarlig gjennomføring, sier Laupsa.

I brevet fremgår det også at NLF er kjent med at NHO Luftfart og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er i kontakt med samferdselsmyndighetene for å drøfte nødvendig smittevern og kriterier for opplæringsaktivitet.

– Kommersielle flyskoler og kjøreskoler ber om klargjøring på hva som skal til for å komme i gang med opplæring. Det samme gjør NLF på vegne av alle flyskolene våre. Vi håper på en klargjøring rett over påske, sier Laupsa.

 

NLF i brev 2: Hvordan sikrer Luftfartstilsynet at stengingen av luftrommet bare gjelder så lenge behovet er tilstede? Og hva er egentlig behovet?

Luftfartstilsynet har etablert et restriksjonsområde som gjelder VFR- og skoleflyging i hele Norge, der du må ha individuell forhåndstillatelse (PPR) til bruk av luftrommet. Det er den til enhver tid gjeldende kapasitet hos lufttrafikktjenesten som er styrende for hvorvidt du får fly. Det andre brevet er sendt til Luftfartstilsynet og handler om dette temaet.

– Opprettelsen av restriksjonsområdet fremstår for NLF som et overdrevent tiltak. I brevet stiller vi spørsmål om hvordan Luftfartstilsynet skal sikre at de inngripende begrensningene bare gjelder så lenge behovet er tilstede. Vi etterspør også tallmessig informasjon om hvor presset lufttrafikktjenesten faktisk er og hva som skal til for at restriksjonsområdet fjernes, sier Laupsa.

I brevet konstaterer NLF at den kommersielle lufttrafikken er redusert med 90–95 prosent, mens bemanningen ved kontrollsentralene etter det NLF forstår er redusert med en vesentlig lavere prosentandel. Videre står det i brevet at «NLF registrerer at flygeledere ved norske lufttrafikktjenesteenheter har stilt tilsvarende spørsmål (i uformelle kanaler) rundt forholdsmessigheten i VFR- og skoleforbudet som den NLF har reist tidligere og som vi følger opp med dette brevet».

 

NLF i brev 3: Har Luftfartstilsynet egentlig hjemmel til å fastsette et restriksjonsområde som innskrenker eller forbyr adgangen til luftfart i hele landet?

Det siste brevet har også Luftfartstilsynet som mottaker, der forbundet stiller spørsmål ved det rettslige grunnlag for opprettelsen av restriksjonsområdet som forbyr VFR-flyging og skoleflyging og som gjelder i hele landet.

– Dette handler om jussen. NLF er kritisk til myndighetens valg av lovhjemmel. Dersom vår lovtolkning er rett, er forskriften i realiteten en nullitet, sier Laupsa.

I brevet uttrykker NLF forståelse for at det i første omgang var nødvendig for luftfartsmyndigheten å handle raskt i en ukjent og uforutsigbar situasjon.

– Situasjonen i landet fra den 12. mars har vært ekstraordinær og myndighetene har jobbet under høyt press. Vi tilpasset oss den situasjonen. Nå har roen senket seg. Da ville det vært kritikkverdig om ikke vi stiller disse spørsmålene, sier Laupsa.

 

Mer informasjon

NLFs nyhetsbrev – som vanligvis kommer ut den 15. i hver måned – kommer neste gang ut 20. april. NLF håper å kunne dele mer informasjon om koronahåndteringen i dette nyhetsbrevet.