NLF / Forbund / Situasjonen for småflyplassene i østlandsområdet er fortsatt usikker
Anonymous

Situasjonen for småflyplassene i østlandsområdet er fortsatt usikker

Hovedstaden er omgitt av flyplasser i rødt: Framtidsutsiktene er usikre. Illustrasjon: Emap/Flynytt/NLF

Stortinget har nå bedt regjeringen om å legge fram en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området. Men i mellomtiden er situasjonen på en rekke flyplasser i området alt fra dyster til uavklart.

For første gang på nesten 20 år har Stortinget debattert småflyplassituasjonen på Østlandet etter stengningen av Fornebu i 1998. Tirsdag 20. juni var temaet småflyplassituasjonen generelt og Kjeller flyplass’ framtid spesielt. Et enstemmig storting ba regjeringen legge fram en sak om permanent løsning på småflyplassituasjonen i Oslo-området, slik utenriks- og forsvarskomiteen så vel som transport og kommunikasjonskomiteen la opp til i sin innstilling. 

– Vi er tilfreds med den delen av vedtaket som innebærer at Stortinget nå tar ansvar ved å be om at regjeringen legger fram en løsning på den fastlåste flyplassituasjonen i hovedstadsområdet, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF).

Mer uavklart er imidlertid situasjonen på Kjeller: Selv om innstillingen i saken fra utenriks- og forsvarskomiteen og flere av stortingsrepresentantene ga uttrykk for at staten har et ansvar for å ta vare på de historiske verdiene på Kjeller, ville Stortinget ikke gå så langt som å avsette arealer og gi føringer for arealplanleggingen, slik Senterpartiet (Sp) gikk inn for. Kun Sosialistisk Venstreparti (SV) støttet Sp i dette forslaget. De øvrige partiene understreket det uomstridte faktum at det er en kommunal oppgave å vedta en reguleringsplan for området. De mener dette innebærer at det blir feil dersom Stortinget vedtar å avsette eller båndlegge arealer. Flertallet på Stortinget framholder at Skedsmo kommune må sitte i førersetet for å fastsette hvordan arealene på Kjeller skal disponeres etter at Forsvaret avvikler sin aktivitet der.

Dermed blir Skedsmo kommune helt avgjørende i prosessen videre med å bevare Kjeller flyplass. Men også Riksantikvaren og den pågående fredningsutredningen vil kunne legge premisser både for bygningers og rullebanens framtid. 

Du kan se hele debatten på Stortinget her

 

Mye er uavklart

– Vi skulle ønske vi kunne gå inn i fellesferien med flere positive avklaringer enn det vi har. Vi må imidlertid konstatere at det er usikkerhet på en rekke steder, til tross for iherdig aktivitet fra NLF og klubbenes side, sier Laupsa.

 

Dette er situasjonen på de ulike plassene:

Kjeller

Forsvarets aktivitet på Kjeller skal gradvis trappes ned, men forsvarsminister Ine Søreide Eriksen (H) har i et brev til Stortingets utenriks- og forsvarskomité bekreftet at småflygerne vil beholde tilgang til rullebanen til utløpet av 2023. Etter dette tidspunktet vil flyplassen bare kunne være i fortsatt bruk i den grad Skedsmo kommune gir rom for det i områdereguleringsplanen.

Flyklubbene på Kjeller støtter det historiske miljøet anført av Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) i å gå inn for en rullebane for et flygende museum. En mulighetsstudie ble framlagt i fjor som viser ulike løsninger for bruk av Kjeller i framtiden som inkluderer rullebane. 

I samband med revideringen av kommuneplanen, har NLF videre foreslått at Skedsmo kommune utreder Kjeller flyplass som mulig test- og innovasjonssentrum for elektrisk luftfart.

Vil du bistå i kampen for å bevare Kjeller? Husk å like Facebook-siden Bevar Kjeller Flyplass.

 

Rygge

Etter nesten ett års forhandlinger lyktes det Rygge Aerosenter AS og NLF å lande en avtale om bruk av Rygge militære flyplass til allmennflyoperasjoner 11. mai i år. Luftforsvaret forutsetter imidlertid at allmennflygerne flytter over fra militær til sivil side før aktiviteten kan gjenopptas.

Etter flere purringer oversendte Forsvarsbygg et utkast til leieavtale for en hangar på militær side til Rygge Aerosenter AS og NLF 21. juni. Noen flytting til sivil side legger ikke avtaleutkastet opp til. Dermed står fortsatt allmennflygerne på bakken på Rygge. Kun brannvaktflyvningene kan benytte plassen.  

Allmennflymiljøet og NLF er svært skuffet over at saken ikke har latt seg løse hittil, til tross for at NLF kontaktet Forsvarsdepartementet om problemstillingen så tidlig som i juli i fjor. Arbeidet med å finne fram til en løsning som alle parter kan leve med vil fortsette med full styrke de nærmeste dagene og ukene.

Vil du følge med på utviklingen på Rygge? Husk å like Facebook-siden Rygge Aerosenter.

 

Eggemoen

Eggemoen flyplass er kraftig opprustet av Ola Tronrud AS de siste årene og framstår med forlenget rullebane og eget småflyverksted som en attraktiv flyplass med økende aktivitet.

Enhver bruk av plassen må imidlertid skje etter avtale med eieren.

NLF er i dialog med eieren med tanke på å utrede om og hvordan man kan legge til rette for økt bruk av Eggemoen til allmennflyformål.

 

Krogstad luftsportsanlegg – Sørum

Arbeidet med et forprosjekt for et luftsportsanlegg på Krogstad i Sørum kommune er godt i gang og ledes av Nic Nilsen (tidligere direktør for OSL) som nå er engasjert av NLF.

Den største utfordringen knyttet til prosjektet handler om finansiering. Men også regulering innebærer en omfattende prosess.

Nærmere detaljer om forprosjektet ventes framlagt i august.

 

Hokksund flyplass

Kommunestyret i Øvre Eiker går inn for at Hokksund flyplass får ny konsesjon for fem år. Klubben har søkt om konsesjon for ti år, og Luftfartstilsynet vil fatte beslutning i saken i løpet av få uker.  

Selv om flyplassen på kort sikt ligger an til å kunne fortsette sin virksomhet, ser framtiden mer dyster ut: Bane NOR har nemlig gått inn for en ny jernbanetrasé for dobbeltspor mellom Mjøndalen og Hokksund som i praksis vil eliminere flyplassen.

Drammen Flyklubb og NLF er i dialog med beslutningstakerne i saken, men framtiden er usikker.

Vil du følge støtte kampen for å bevare Hokksund flyplass? Husk å like Facebook-siden Nei til nedleggelse av Hokksund Flyplass.

 

Hamar flyplass

Hamar kommune trakk seg ut av driften av Hamar flyplass Stafsberg 1. januar 2017. Driften er nå overtatt av Innlandet Luftsportssenter AS – et selskap som eies av Hedmark Flyklubb og Hamar, Gjøvik og Lillehammer Fallskjermklubb.

De offentlige arealplanene (SMAT-planen, kommunedelplanen mv) forutsetter at flyplassarealet omdisponeres til boligformål så snart jordene Lund og Vold er utbygget.

NLF har bedt om en uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal klargjøre hvilke grep som er nødvendig for å revidere SMAT-planen slik at flyplassen likevel kan bestå.

Dersom de offentlige planene ikke endres, kan flyplassen være avviklingstruet innenfor en periode på tre til ti år.

Vil du følge støtte kampen for å bevare Hamar flyplass? Husk å like Facebook-siden Bevar Hamar flyplass