NLF / Motorfly / OBSREG - Når uhellet er ute
Santiago Amengual

OBSREG - Når uhellet er ute

NLF har tatt i bruk observasjons- og registeringsystemet OBSREG for innregistering av alle typer hendelser. Her kan du lese rapporter andre har lagt inn eller skrive om en hendelse du selv har observert.

 

Lenke til rapportering: OBSREG 

 

Prosessflyten.
OBSREG koordinator mottar observasjon/hendelsesrapport og kvalitetssikrer denne før den sendes til Flytryggingsutvalget. Deretter blir observasjon sendt til klubbens Operative Leder for uttalelse. Flytryggingsutvalget sender deretter observasjonen etter behov til Fagsjef, Teknisk utvalg og/eller Operasjons og Utdanningsutvalget. Når observasjonen er lukket vil den bli tilgjengelig på OBSREG for alle medlemmer. Rapporteringspliktige hendelser blir automatisk sendt til Luftfartstilsynet. 

Hva du kan rapportere her.
Uansett om dette gjelder med fatal eller alvorlig personskade, alvorlige hendelser og ulykker, eller mindre alvorlige hendelser, så bruker vi samme inngangslenke. Også bekymringsmeldinger som ikke direkte er relatert til en hendelse, men som kan være er relevant for flytryggingsarbeidet legges også inn her. OBREG kaller dette erfaringsdeling. Meldinger av denne art blir behandlet konfidensielt og tatt tak i av sentrale tillitspersoner, og blir ikke kunngjort for andre.

Just Culture.
Som hendelse gjelder også brudd på gjeldende bestemmelser, utført enten bevisst eller ved en eller flere feiltagelser en har blitt oppmerksom på i ettertid. Da er det viktig å vite at rapportens hensikt ikke er å henge ut noen, men publisert i anomymisert form skal den kunne bidra til at andre ikke kommer utfor en tilsvarende hendelse. Prinsippet om Just Culture skal gi beskyttelse mot sanksjoner når det rapporteres av den dette gjelder, og det har skjedd i god tro.

Det er også utarbeidet et juridisk dokument som rådgir deg med hensyn på hvordan du skal og bør handle etter en hendelse eller ulykke.m

Dersom du ønsker bistand i forbindelse med rapportering og utfylling av skjema, kan du henvende deg til lokal klubb, skolesjef, eller fagsjef Motorfly hos NLF.

Avdelings- og fagsjef motorfly
Ola Tau Hatlestad
Direkte telefon : 980 45 023
E-mail:  OlaTau.Hatlestad@nlf.no